Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

4588 a062 390
Reposted frommyjapanese myjapanese viaaura-lunaris aura-lunaris
Reposted fromgruetze gruetze viaretaliate retaliate
7500 3631 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaretaliate retaliate

February 16 2020

When I was a child, when I was an adolescent, books saved me from despair: that convinced me that culture was the highest of values.
— Simone de Beauvoir
Reposted fromverronique verronique viacountingme countingme
3293 efa1 390
Reposted fromexistential existential
9705 8320 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagriber griber
5136 f7ed 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaexistential existential

February 12 2020

3501 7994 390
Reposted fromGreyscale Greyscale viaexistential existential
7619 07ba 390
Reposted fromhare hare viaexistential existential
0628 9c6b 390
Reposted fromcontigo contigo viagriber griber
Reposted fromthetemple thetemple
Reposted fromthetemple thetemple
6039 a95e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacocaineblues cocaineblues
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacountingme countingme
2165 26a8 390
Reposted fromexistential existential
2170 e17e 390
Reposted fromexistential existential
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl