Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

8866 016f 390
Reposted fromolbaria olbaria viaMountainGirl MountainGirl
8087 ee5d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaexistential existential
7014 3624 390
Reposted fromsarazation sarazation viaexistential existential
9558 65a1 390
Reposted fromzciach zciach viaexistential existential
0771 d01c 390
Reposted fromexistential existential

March 08 2019

8233 8967 390
Reposted fromexistential existential
5984 6231 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viaambermoon ambermoon
6123 9f3f 390
Reposted fromsoftboi softboi viagriber griber
2884 bf06 390
Reposted fromsoulforme soulforme viaMountainGirl MountainGirl
9199 c28c 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

March 03 2019

Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viagriber griber
7461 518a 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaMountainGirl MountainGirl
7198 f30f 390
 ☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 
Reposted fromAnnju Annju viamalinowychrusniak malinowychrusniak
5400 dd9a 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viaMountainGirl MountainGirl
8138 243e 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

March 02 2019

6628 5985 390
Reposted fromsoftboi softboi viagriber griber
4517 386f 390
Reposted fromoll oll viacountingme countingme
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viacountingme countingme

February 27 2019

7555 d689 390

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viacoolstorybro23 coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl