Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

6145 bbf8 390
Reposted frompiehus piehus viatpexi tpexi
Bądź światłem. Wibruj najpiękniej.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafelicka felicka
3379 0043 390
Reposted from4777727772 4777727772 viafelicka felicka

July 31 2018

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś „nago psychicznie”. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok. 

— Cezary Kosiński
1603 e6a0 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
1609 1e50 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

July 29 2018

0253 940c 390
Reposted fromhagis hagis viaMountainGirl MountainGirl
4949 a5c0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatheatreofdream theatreofdream
7557 1e2f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaMountainGirl MountainGirl
4123 edf4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMountainGirl MountainGirl
3455 3565 390
4584 2eb2 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaMountainGirl MountainGirl
5899 4217 390
Reposted fromplants plants viaMountainGirl MountainGirl
5037 d6ba 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacocaineblues cocaineblues
9961 c971 390
Reposted fromzungud zungud viaMountainGirl MountainGirl
4635 134e 390
Reposted fromstiqe stiqe viaMountainGirl MountainGirl

July 28 2018

1209 b356 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaMountainGirl MountainGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl