Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

1309 db4f 390
Reposted fromxpetqa xpetqa viastonerr stonerr
0033 804d 390
Reposted fromdadzik dadzik viaMountainGirl MountainGirl
1579 1dc5 390
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 24 2017

8461 2027 390
Reposted frombanitka banitka viastonerr stonerr

July 21 2017

2211 b12a 390
Reposted fromrisky risky viastonerr stonerr
5847 d104 390
Reposted fromkotowate kotowate viastonerr stonerr

July 20 2017

Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viastonerr stonerr
2912 3730 390
Reposted fromverronique verronique viastonerr stonerr
2891 a29c 390
Reposted fromhagis hagis viaMountainGirl MountainGirl
Reposted from1985 1985 viaMountainGirl MountainGirl

July 19 2017

8665 0d7e 390
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viazyrafa zyrafa
5516 037f 390
Reposted fromdoope doope viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl