Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

4503 eaa0 390
Reposted fromnutt nutt viaaura-lunaris aura-lunaris

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaaura-lunaris aura-lunaris

May 20 2018

3735 2aee 390
Reposted fromcontigo contigo viaMountainGirl MountainGirl

May 19 2018

6463 9132 390
Reposted frominmyveins inmyveins viazwariowalam zwariowalam
7603 8b43 390
Reposted fromteijakool teijakool viazwariowalam zwariowalam
6769 039b 390
Reposted from4777727772 4777727772 viastonerr stonerr

May 17 2018

May 16 2018

     

Kayden’s first time experiencing rain (x)

Reposted fromAIeksandra AIeksandra viastonerr stonerr

May 14 2018

3977 1eca 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaaura-lunaris aura-lunaris
1409 1c14 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaura-lunaris aura-lunaris

May 12 2018

1540 528e 390
Reposted fromexistential existential
8914 7572 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaaura-lunaris aura-lunaris
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
5409 88c0 390
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viastonerr stonerr
1638 b395 390
Reposted fromsavatage savatage viasaileach saileach
8620 0129 390
Reposted fromnazarena nazarena viaaura-lunaris aura-lunaris

April 28 2018

6552 e49a 390
Reposted frombrumous brumous viawildhorses wildhorses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl