Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

8439 acc6 390
Reposted fromendorfines endorfines vialenifca lenifca
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viagriber griber
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaura-lunaris aura-lunaris

February 16 2019

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"
9215 96a6 390
Reposted fromsober sober viaAtari Atari
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viaLuukka Luukka
6994 e351 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvincible invincible
4535 132d 390
5974 39b2 390
1646 9c11 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaaura-lunaris aura-lunaris
Pracuj ciężko w ciszy, niech efekty robią hałas.
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viaaura-lunaris aura-lunaris

February 08 2019

3298 e497 390
Reposted fromFienrira Fienrira viaMountainGirl MountainGirl
6872 f44e 390
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viagriber griber
9880 bb69 390
Reposted fromfoina foina viaaura-lunaris aura-lunaris
3898 f6eb 390
Reposted fromsoftboi softboi viaaura-lunaris aura-lunaris
4726 1ce7 390
Reposted fromsoftboi softboi viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl